studujte_dal_web

Bakalářské studium

Charakteristika programu

Bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi je koncipován jako tříletý profesně zaměřený studijní program se zaměřením na němčinu, ruštinu nebo francouzštinu dle výběru studentů. Studium je orientováno na aplikovanou lingvistiku, odborný styl hospodářských, administrativních a právních textů, interkulturní komunikaci ve firemní praxi, základy ekonomie, podnikové ekonomiky a základy překladatelské a tlumočnické činnosti. Nedílnou součástí studia je povinná praxe, kterou studenti absolvují v posledním semestru studia.

Profil a uplatnění absolventa

Absolventi naleznou široké uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru, v prostředí managementu firem, ve vnitrostátních i mezinárodních institucích, v bankovnictví, pojišťovnictví, advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat ve studiu navazujících studijních programů, zejména Areálová studia: Bavorská studia nebo Humanitní studia.

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z obou jazyků zvolené kombinace. Kromě znalostí kultury, historie a geografie jazykových oblastí zvolené kombinace ověřuje test na různých typech cvičení s výběrovou odpovědí stupeň znalosti daných cizích jazyků, a to u angličtiny a němčiny na úrovni B2 a u ruštiny na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vzhledem k charakteru studijního programu je součástí zkoušky rovněž písemný test z českého jazyka, který je zaměřen na zjištění úrovně znalostí uchazeče z oblasti lexikálně-gramatické. Předpokládá úspěšně absolvovanou maturitu z českého nebo slovenského jazyka (u cizinců mimo ČR a SR alespoň základní znalosti českého jazyka, které budou intenzívně prohlubovány). V testu není zjišťována znalost literatury ani literární teorie.