Konference

Nové technologie a nové didaktické přístupy ve výuce odborného jazyka

Informace pro účastníky

Termín konání: 6. října 2023
Místo konání: Fakulta filozofická ZČU v Plzni, Sedláčkova 15, Plzeň
Organizátor konference: Jazykové katedry FF ZČU

Kontaktní osoba:
Diana Görnerová
KRO FF ZČU v Plzni, Riegrova 11, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 635 423
Kontaktní e-mail: profilingua2023@gmail.com

 

Cíle konference

  • Poskytnout prostor pro výměnu informací, zkušeností a poznatků v oblasti výuky a výzkumu cizího jazyka mezi akademickými pracovníky, doktorandy a studenty;
  • Přispět ke zlepšení postavení výuky odborných cizích jazyků na vysokých školách v České republice;
  • Navázat na mezinárodní konference pořádané jazykovými katedrami FF ZČU v Plzni a pokračovat v tradici setkávání jazykových odborníků.

Hlavní tematické okruhy konference

  • Využití nových technologií v didaktice cizích jazyků s ohledem na výuku odborného jazyka;
  • Specifika nových technologií ve výuce odborného jazyka během pandemie: sdílení zkušeností z praxe;
  • Korpusy a korpusová data ve výuce odborného jazyka;
  • Nová média ve výuce kulturních studií a literatury s ohledem na odborný jazyk;
  • Nové didaktické přístupy a metody ve výuce odborného jazyka;
  • Lexikum nových technologií v odborném jazyce.

Jedna sekce konference bude vyčleněna na studentské posterové prezentace.

Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština.

Důležité termíny

Registrace a zaslání abstraktu v rozsahu max. 200 slov: do 30. 6. 2023 na e-mailovou kontaktní adresu profilingua2023@gmail.com.

Informace o přijetí /odmítnutí příspěvku: do 31. 7. 2023
Konferenční poplatek: 1000,- Kč
Platba konferenčního poplatku: do 15. 9. 2023 (způsob platby bude upřesněn)

Konferenční poplatek zahrnuje:

Konferenční materiály, přístup na všechny prezentace a další akce uspořádané v rámci konference, občerstvení a oběd.
Poplatek nezahrnuje ubytování. V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací, lze jej pouze převést na jiného účastníka.

Výstup z konference

Konference je možno se zúčastnit pouze prezenčně s příspěvkem / posterem (v případě studentské sekce). Příspěvky ve formě odborných článků, které projdou nezávislým a oboustranně anonymním posouzením, budou publikovány v recenzovaném sborníku.
Termín odevzdání tištěné verze příspěvků: do 15. 12. 2023.